Trang chủTác giảLiên hệ

[Kubernetes Practice] - Triển khai nodejs microservice trên Kubernetes - phần 1

By Huỳnh Minh Quân
Published in DevOps
November 08, 2021
5 min read

Giới thiệu

Chào mọi người đến với series về kubernetes của mình, trong series này mình sẽ chia sẻ cho các bạn những kinh nghiệm của mình khi triển khai các ứng dụng thực tế trên môi trường kubernetes. Ở phần này mình sẽ nói về cách triển khai nodejs microservice trên môi trường kubernetes, phần một sẽ nói về cách viết file cấu hình từng thành phần cần thiết của microservice, phần hai sẽ nói về cách làm sao để sử dụng gitlab-ci để triển khai ứng dụng một cách tự động.

Về hệ thống, phần backend mình sẽ sử dụng nodejs molecular framework, đây là một framework dùng để xây dựng một ứng dụng với kiến trúc microservice.

Kiến trúc của ứng dụng

alt

API Gateway, sẽ đóng vai trò là ngõ vào cho ứng dụng của ta, nó sẽ tạo một http endpoint và lắng nghe request từ client.

NATS, sẽ đóng vai trò là một transporter, nó sẽ như là một trạm chuyển tiếp để cho các service có thể giao tiếp được với nhau.

Categories service, News service, đây là service thực hiện công việc CRUD resource liên quan.

Redis, dùng để cache kết quả lấy ra từ database và kết quả trả về cho client, giúp giảm số lần thực hiện query vào DB và tăng tốc độ của ứng dụng.

Database thì ta sẽ xài postgres.

Mình đã nói sơ qua về kiến trúc mà ta sẽ triển khai lên trên kubernetes, bây giờ ta sẽ bắt đầu tiến hành viết config cho từng thành phần riêng biệt, bước đầu tiên là ta sẽ build image cho backend của chúng ta.

Build image

Các bạn có thể sử dụng image mình đã build sẵn, tên là 080196/microservice, hoặc nếu các bạn thích tự build image cho chính mình, thì các bạn tải source code từ đây xuống https://github.com/hoalongnatsu/microservices.

Sau khi tải được source code, các bạn nhảy vào thư mục microservices/code, và thực hiện build image với tên image sẽ là <docker-hub-username>/microservice, sau đó các bạn thực hiện câu lệnh docker login và push image lên docker hub của mình.

Sau khi build image và push lên docker hub thành công, ta sẽ tiến hành viết file config cho ứng dụng.

Deploy API Gateway

Đầu tiên ta sẽ viết file config cho api gateway, để tạo api gateway, ta sẽ dùng Deployment, Deployment là gì các bạn có thể xem ở đây, tạo file tên là api-gateway-deployment.yaml với config như sau:

Trong image 080196/microservice chúng ta đã build ở trên, sẽ có 3 service ở trong image đó là api, categories, news. Ta chọn service ta cần chạy bằng cách truyền giá trị của service ta muốn chạy vào biến môi trường có tên là SERVICES, ở file config trên ta chạy api gateway, nên ta truyền vào giá trị là api.

Các bạn nhìn vào phần code ở file code/services/api.service.ts, ta sẽ thấy ở chỗ setting cho api gateway ở dòng 15

Với biến môi trường PORT, ta sẽ chọn port mà api gateway lắng nghe, ở trên ta truyền vào giá trị là 3000. Vậy api gateway của ta sẽ chạy và lắng nghe ở port 3000. Biến môi trường CACHER là ta khai báo redis host mà các service của chúng ta sẽ sử dụng. Ta tạo deployment.

Ta đã tạo được api gateway, nhưng khi bạn get pod, bạn sẽ thấy nó không chạy thành công, mà sẽ bị restart đi restart lại.

Ta logs pod để xem lý do tại sao nó không chạy được mà cứ bị restart.

Lỗi được hiển thị ở đây là do ta không thể kết nối được tới redis, vì ta chưa tạo redis nào cả, tiếp theo ta sẽ tạo redis.

Deploy Redis

Ta tạo một file redis-deployment.yaml với config như sau:

Vậy là ta đã tạo được redis pod, tiếp theo, nếu muốn connect được tới redis pod này, ta cần phải tạo Service resource cho nó. Tạo file tên là redis-service.yaml với config như sau:

Ta tạo service:

Ta Restart api gateway deployment lại để nó có thể kết nối được tới redis.

Bây giờ khi ta get pod ra, ta vẫn thấy nó vẫn chưa chạy được thành công, ta logs nó tiếp để xem tại sao.

Kết quả in ra ta thấy được là ta đã kết nối redis thành công, lỗi tiếp theo mà pod api gateway hiển thị là lỗi khi nó migrate database, nó không thể kết nối database được, vì ta chưa tạo database nào cả, bước tiếp theo là ta sẽ tạo database.

Deploy database

Để deploy database, ta sẽ không dùng Deployment mà sẽ dùng StatefulSet, về lý do thì các bạn có thể xem ở đây. Ta tạo một file tên là postgres-statefulset.yaml với config như sau:

Lưu ý phần storageClassName, này tùy thuộc vào kubernetes cluster của bạn thì bạn sẽ chỉ định trường storageClassName tương ứng nhé, để xem StorageClass thì bạn gõ câu lệnh sau kubectl get sc. Ta tạo statefulset:

Ta get pod thì ta sẽ thấy postgres pod đã được tạo thành công, tiếp theo muốn kết nối được tới DB, ta cần tạo Service cho nó, tạo file tên là postgres-service.yaml với config như sau:

Ta tạo service:

Giờ ta sẽ update lại api gateway Deployment để kết nối với DB ta mới tạo, các bạn xem ở trong file code/src/db/connect.ts thì sẽ thấy các biến môi trường mà api gateway dùng để kết nối tới DB.

Ta update lại các biến env của file api-gateway-deployment.yaml, và tạo lại deployment.

Bây giờ khi ta get pod, thì ta thấy pod api gateway của ta đã chạy thành công.

Deploy categories news service

Tiếp theo ta sẽ deploy 2 service còn lại của micoservice, tạo file tên là categories-news-deployment.yaml với config như sau:

Sau khi tạo 2 service này xong, để chúng và api gateway có thể giao tiếp với nhau, ta cần tạo NATS.

Deploy NATS

Tạo một file tên là nats-deployment.yaml với config như sau:

Tiếp theo ta tạo service cho NATS, tạo file nats-service.yaml:

Bước cuối cùng, ta update lại env của api gateway và categories với news service, và tạo lại chúng. Thêm giá trị này vào env để cập nhật TRANSPORTER cho các service:

Cập nhật lại các deployment.

Ta get pod và xem logs của api gateway, xem các service đã có thể giao tiếp với nhau được chưa:

Bạn sẽ thấy logs là news-service và categories-service đã được kết nối với api-gateway. Vậy là ứng dụng của ta đã chạy thành công, nhưng bạn có để ý thấy những biến env mà ta khai báo thì hơi dài và lập lại ở các file deployment không? Ta có thể dùng ConfigMap để khai báo cấu hình ở chỗ và sử dụng lại cho nhiều nơi, giúp file config của ta gọn hơn.

Khai báo config chung

Tạo một file tên là microservice-cm.yaml với config như sau:

Ta update lại config của các file deployment như sau, file api-gateway-deployment.yaml:

File categories-news-deployment.yaml:

Ta get pod lại xem mọi thứ vẫn ok không:

OK, tất cả các thành phần của ứng dụng ta vẫn chạy bình thường. Ta sử dụng ConfigMap để giúp file config của ta nhìn gọn hơn, và ta quản lý tất cả env ở một chỗ, dễ dàng thay đổi và cập nhật lại.

Kết luận

Vậy là ta đã triển khai được mô hình microservice lên môi trường kubernetes, như các bạn thấy thì không khó lắm, chỉ cần ta triển khai những thành phần trong đó từ từ, là ta sẽ triển khai được. Phần tiếp theo mình sẽ nói về cách làm sao để tự động được quá trình khi ta cập nhật lại file config nó sẽ tự update lên trên cluster cho chúng ta, không cần ta phải chạy lại câu lệnh kubectl. Và cách dùng gitlab ci để cập nhật lại ứng dụng khi ta sửa và update code trong ứng dụng của ta.


Tags

DevOpsKubernetesMicroservices

Huỳnh Minh Quân

DevOps engineer

Related Posts

Kubernetes Practice - Setup a database master-slave replication with PostgreSQL
December 09, 2021
5 min
© 2022, All Rights Reserved.

Quick Links

Liên hệ quảng cáoThông tinLiên hệ

Social Media