Trang chủTác giảLiên hệ

Một số câu lệnh cơ bản trong MongoDB

By Nguyễn Thị Bắc
Published in Database
December 14, 2021
1 min read

###1. Tạo database trong MongoDB

use DatabaseName

vd: Tạo database có tên là mydb.

Để kiểm tra cơ sở dữ liệu đã chọn hiện tại, bạn sử dụng lệnh db

Xem tất cả các database

Chú ý: Lệnh này sẽ chỉ hiện ra các database đã có ít nhất một collection, còn nếu chưa có thì nó sẽ không hiện ra.Vì vậy csdl mydb đã tạo ở trên sẽ k có trong ds này Để hiển thị csdl ta cần chèn 1 collection:

###2. Xóa Database trong MongoDB

db.dropDatabase()

###3. Tạo Collection trong MongoDB

db.createCollection(name, options)

name: tên của Collection options: là một document và được sử dụng để xác định cấu hình cho Collection

Cú pháp cơ bản của phương thức createCollection() mà không có các option:

Kiểm tra collection đã được tạo:

###3. Phương thức drop() trong MongoDB

db.COLLECTION_NAME.drop()

Ví dụ, kiểm tra các collection có trong database

switched to db mydb

Xóa collection có tên mycollection:

###4. Phương thức insert() trong MongoDB

db.COLLECTION_NAME.insert(document)

Ví dụ:


Tags

DATABASE

Nguyễn Thị Bắc

Related Posts

Tối ưu truy vấn db
December 14, 2021
4 min
© 2021, All Rights Reserved.

Quick Links

Liên hệ quảng cáoThông tinLiên hệ

Social Media