Trang chủTác giảLiên hệ

PHP - Một số thứ lặt vặt cho người mới

By Lưu Vinh Lộc
Published in PHP
June 09, 2021
1 min read

Test các lệnh hay logic cơ bản từ terminal

sau đó php shell sẽ hiện ra cho bạn thoải mái test.

Chạy 1 file để test:

Xem thêm:

https://www.php.net/manual/en/features.commandline.usage.php

Kiểm tra timezone

PHP Extension

Xem những PHP Extension nào đang được cài đặt:

Khi bạn muốn kiểm tra xem môi trường cài đặt framework laravel đã OK chưa chẳng hạn, trong framework laravel cần cài extentions như trong link dưới đây:

https://laravel.com/docs/8.x#server-requirements

PHP xdebug

Trên môi trường Linux

Thư viện xdebug.so sẽ thay đổi đường dẫn khi thay đổi PHP version.

Ví dụ với php 7.2 thì:

/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20170718/xdebug.so

Còn php 7.3 là:

/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731/xdebug.so

Thế nên, ta cần chú ý thay đổi đường dẫn trong php.ini khi thay đổi php version trpng Docker chẳng hạn.


Bài viết public ở dưới đây:

https://loclv.hashnode.dev/php-mot-so-thu-lat-vat-cho-nguoi-moi


Lưu Vinh Lộc

Developer

Related Posts

PHP
Install Multiple PHP Version with Apache on Ubuntu 18.04 & 16.04
June 09, 2021
2 min
© 2021, All Rights Reserved.

Quick Links

Liên hệ quảng cáoThông tinLiên hệ

Social Media